Cruise to Se7en Versie 2/2020 – datum publicatie 12 september 2020

7.1 Wijzigingen algemeen

7.1.a Wijzigingen en het doorgeven hiervan.
Cruise to Se7en heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee, nadat de reisorganisator van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) deelt hij deze binnen 24 uur (1 werkdag) mee.

7.1.b Besparing door wijziging.
Indien de reisorganisator door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

7.1.c Alternatief op wijziging.
In geval van wijziging biedt Cruise to Se7en de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). Zie ook 7.3.d.

7.1.d. Gelijkwaardig alternatief.
Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van een alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald volgens de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod blijken:

Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:

7.1.e Recht of wijziging.
De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).

7.1.f Opzegging en reissom inzake wijziging.
In dat geval heeft Cruise to Se7en het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken.

7.1.g Wijziging door toedoen Cruise to Se7en.
Indien de oorzaak van de wijziging aan Cruise to Se7en kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende vervangende accommodatie van de reiziger voor rekening van de reisorganisator.

7.1.h. Wijziging door toedoen reiziger.
Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

7.1.i. Wijzigingen door toedoen noch Cruise to Se7en noch reiziger.
Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan Cruise to Se7en kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

7.1.j Wijziging en alternatief.
Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt Cruise to Se7en dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. Zie artikel 7.3.g -7.3.j.

 

×