Cruise to Se7en versie 2/2020. datum publicatie 12 september 2020

Artikel 8 Huisregels cruisereis met eigen sportwagen

8.1.a Gsm-telefoon
Elke deelnemer is verplicht om een werkende mobiele telefoon met oplader mee te nemen. Dit voor het onplezierige geval dat uw voertuig niet meer verder kan rijden of bij constatering van een mankement dat tot ernstige gevolgen kan leiden. Zodoende kunt u, indien de bezemwagen gedeelte is van de reis, of de organisatie vroegtijdig om assistentie vragen.

Wij verzoeken alle deelnemers om geen excessief gebruik te maken van de gsm naar de organisatie toe. Als aanbevolen communicatiemiddel raden wij aan om gebruik te maken van de sms- of WhatsApp-optie. Bovendien is voor elke cruisereis een eigen WhatsApp groep beschikbaar.

Per reis zal er een besloten WhatsApp groep worden aangemaakt. Wanneer u hier niet aan deel wenst te maken, dan dienen wij dit uiterlijk 3 dagen voor vertrek schriftelijk of per SMS te hebben ontvangen.

8.1.b Kleding
Onverzorgde of vuile kleding wordt niet geaccepteerd en resulteert tot uitsluiting. Cruise to Se7en verzoekt de deelnemers zich passend te kleden op het terrein van de geselecteerde hotels. Ontbloot bovenlijf is alleen toegestaan in of bij het zwembad.

Om meer cachet aan het evenement te geven, raden wij u aan om u voor de avonduren in de vijfsterren luxehotels netter te kleden. Wij raden de heren aan om een minimaal een (sportief) colbert mee te nemen.  Tijdens de Governors avond (de laatste avond) is black-tie NIET noodzakelijk, zelfs ongebruikelijk. Het kledingadvies voor deze avond is feestelijk kleding. Wij raden u verder aan sportieve kleding te dragen. Het dragen van een stropdas is ongebruikelijk, tenzij het restaurant hierom vraagt. Informatie hierover staan gepubliceerd in het Vertrekbulletin. 

8.1.c Onaangename situaties
Natuurlijk hopen wij geen onaangename situaties mee te maken. In het geval er toch gegronde klachten van deelnemende equipes van welke aard dan ook binnenkomen, behoudt de organisatie zich het recht voor om de overlast bezorgende equipes onmiddellijk en onherroepelijk uit te sluiten van verdere deelname aan het evenement zonder enig recht op hotelaccommodatie, bezoek, maaltijd of aangeboden evenement. Tevens zal er geen sprake zijn van restitutie van geld. Deze regeling geldt ook voor roekeloos, gevaarlijk c.q. onverantwoordelijk rijgedrag en voor het niet opvolgen van aanwijzingen van officials van de organisatie.

De verkeersregels die van toepassing zijn in de verschillende landen moeten in acht worden genomen. Elke deelnemende equipe is hier zelf verantwoordelijk voor. Verkeersovertredingen komen volledig voor rekening van de deelnemende equipe.

8.1.d Overmacht situaties
8.1.d1 begrip overmacht situatie
Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

8.1.d2 Verandering van het programma bij overmacht
Veranderingen in het programma worden alleen doorgevoerd wanneer zich een overmacht situatie voordoet. Mocht zich toch een overmacht situatie voordoen, waarin bijvoorbeeld de weg is geblokkeerd of afgesloten, dan zal de organisatie u in alle redelijkheid een alternatief aanbieden of assisteren bij een oplossing.

8.1.d3 Ervaring niet conform publicatie
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig het gepubliceerde programma of reisschema en niet voldoet aan de verwachtingen van de reiziger, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen. Chronische tekortkomingen of een zich vaak herhalende vervelende situatie dient schriftelijk en gedetailleerd met feiten te worden gemeld aan Cruise to Se7en.

8.1.d4 Tekortkoming in uitvoering en meldplicht
Een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde – melden bij de betrokken cruiseconciërge, de reisleiding, de cruisedirector of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, bij Cruise to Se7en. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet dit in ieder geval onverwijld worden gemeld bij de cruisedirector.

8.1.e klachten
8.1.e1 Oplossing niet toereikend na klacht
Als een tekortkoming ter plaatse niet naar tevredenheid wordt opgelost, zorgt de reisorganisator voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtenrapport).

8.1.e2 Termijn voor indienen klacht
Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de reisorganisator of het boekingskantoor. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtenrapport bij. Bij het verstrijken van de klachttermijn gaan wij ervan uit dat de klacht niet ernstig is.

 

×